• "Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamına rəy verilməsi" Qaydası

  “Dövlət qeydiyyatına alınmışdır”

  “Təsdiq edilmişdir”

  Azərbaycan Respublikasının

  Azərbaycan Respublikasının

  Ədliyyə Nazirliyi

  Səhiyyə Nazirliyi

  Qeydiyyat № 4082

  Əmr № 114

  24 dekabr 2010-cu il

  03 dekabr 2010-cu il

  Nazir müavini_______ Toğrul Musayev

  Nazir________ Oqtay Şirəliyev

   

   

  Azərbaycan Respublikası

  Səhiyyə Nazirliyinin

  03 dekabr 2010-cu il tarixli

  114 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

   

   

  Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamına rəy verilməsi

  Q A Y D A S I

   

  1. Bu Qayda “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin (bundan sonra – “dərmanların”) reklamının yayımı üçün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi (bundan sonra “Nazirlik”) tərəfindən rəyin verilməsi qaydalarını müəyyən edir.

  2. Dərmanların reklamına rəy almaq istəyən hüquqi şəxs (bundan sonra – “ərizəçi”) Nazirliyə bu Qaydaya əlavə olunan formada ərizə ilə müraciət etməlidir (əlavə № 1). Ərizəçi qismində istehsal və ya topdansatış əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr çıxış edə bilər.

  3. Ərizə ərizəçi adından çıxış edən səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiqlənir.

  4. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

  4.1. ərizəçinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surəti;

  4.2. səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini və səlahiyyətini təsdiq edən sənədlərin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surəti;

  4.3. dərmanın qeydiyyat vəsiqəsinin surəti;

  4.4. dərmanın reklamına dair məlumat (yayımlanması vaxtı, yeri, forması və qaydası, mətni, foto, video materiallar və s.).

  5. Ərizə Nazirliyə daxil olduqdan sonra qeydə alınır, baxılır, dərmanın reklamının qanunvericiliyə uyğunluğu yoxlanılır, təqdim edilən sənədlərdə çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, qeydə alındığı gündən başlayaraq 10 iş günündən gec olmayaraq rəy verilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

  6. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 iş günündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 iş günü müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

  7. Rəy bu Qaydaya əlavə olunan formada hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini tərəfindən imzalanır və müraciət edən şəxsə təqdim olunur (əlavə № 2).

  8. Ərizəçiyə rəy verilməsindən imtina edildikdə bu barədə ona imtinanın səbəbləri göstərilməklə 5 iş günü müddətində yazılı məlumat verilir.

  9. Bu Qayda dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə minir.

   

   

   

   

  Həkim resepti olmadan buraxılan

  dərman vasitələrinin reklamına rəy

   verilməsi Qaydasına Əlavə № 1

   

  Həkim resepti olmadan buraxılan dərman

  vasitələrinin reklamına rəy almaq üçün

   

  Ə R İ Z Ə

  ____________________________________________________________________________________________

  (ərizəçinin adı, təşkilatı-hüquqi forması)

  _____________________________________________________________________________

  (hüquqi ünvanı)

  _____________________________________________________________________________

  əlaqə üçün telefon nömrələri:___________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  (səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı, atasının adı)

  _____________________________________________________________________________

  (yaşadığı ünvan)

  _____________________________________________________________________________

  (səlahiyyət verən sənədə dair məlumatlar)

  _____________________________________________________________________________

  (dərman vasitəsinin adı, istehsal olunduğu ölkə və şirkət, qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  dərmanın vasitəsinin reklamına rəy verilməsini xahiş edirik.

   

  Ərizəyə əlavə olunan sənədlər:

  1._______________________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________________

  3. _______________________________________________________________________

  4. _______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Qoşma: __________________ vərəq.

   

  _____________________________________________________ ________________________

  (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi, S.A.A.)                                                              (imza)

   

  möhür

  “____”____________ 20___   il

       
   

   

   

   

   

   

   

  Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamına rəy verilməsi Qaydasına Əlavə № 2

   

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

  SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

   

  Həkim resepti olmadan

  buraxılan dərman vasitələrinin reklamına

   

  RƏY  №_____

   

  “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin 3-cü bəndinə və “Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin reklamına rəy verilməsi Qaydası”na əsasən

  _____________________________________________________________________________

  (hüquqi şəxsin adı və rekvizitləri)

  _____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________ tərəfindən

  _____________________________________________________________________________

  (reklam olunan dərman vasitəsinin adı və reklamına dair məlumat)

  _____________________________________________________________________________

   

  ____________________________________________________________ reklamının yayımı qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilə bilər.

   

   

  Azərbaycan Respublikası

  Səhiyyə Nazirinin müavini

   

  ______________________________

   

  _________________

  (S.A.A.)

   

                  (imza)

   

   

  möhür

  “____”____________ 20___   il

           
   

   

Yuxarı ^